Enter your keyword

آموزش های تسریعی

موسسه کمک به معارف افغانستان پس از یک ارزیابی که از مکاتب دخترانه در سال ۲۰۰۲ انجام داد. نتیجه‎ی بدست آمده از ارزیابی نشان می‎داد که شمار زیادی از دختران که در حدود ۱۸ سال عمر داشتند، شامل صنوف سوم و چهارم گردیده بودند. دلیل عقب مانده‎گی آنها از کاروان تعلیمی بسته شدن مکاتب دخترانه در دوران طالبان بود؛ چون قبل از دوره‎ی طالبان صنوف اول و دوم را تکمیل نموده بودند، ناگزیر بودند بخاطر حفظ تسلسل درسی شامل صنوف سوم و چهارم گردند. نتیجه مصاحبه با دانش آموزان همچنان نشان می‎دهد که شمار زیادی از آن‎ها علاقه‎مند اند تا پس از فراغت از مکتب، تحصیلات عالی خود را ادامه داده و در آینده دکتوران، حقوق دانان، انجینیران و معلم‎های موفق گردند تا از آن طریق مصدر خدمت به جامعه‎ی خود گردند.

AAE با درک این وضعیت، موسسه کمک به معارف افغانستان لازم دانست تا یک برنامه ی تسریعی را طرح نماید تا از طریق آن سال هایی را که خانم ها از ادامه‎ی تعلیم به عقب مانده اند، جبران نمایند و زودتر به یکی از بزرگترین آرزو های شان، که فارغ التحصیل شدن است، برسند. در سال ۲۰۰۳، پس از این که سه باب مکتب موسسه کمک به معارف افغانستان به صورت عملی به فعالیت آغاز نمودند، این نهاد درخواست های فراوانی را از ولایات مختلف مبنی بر فعال سازی مکاتب بیشتر دریافت نمود تا از طریق آن بتواند زمینه فراهم سازی خدمات آموزشی را برای خانم های بیشتر، که در طول چند سال از تعلیم بازمانده بودند، مهیا سازد. حمایت و درخواست های مکرر هم‎وطنان باعث گردید تا موسسه الی سال ۲۰۰۷ موفق به فعال سازی ۱۳ باب مکتب در ۹ ولایت گردد. در همین سال، موسسه کمک به معارف افغانستان توافق‎نامه‎ دوجانبه را با وزارت معارف افغانستان به امضا رسانید که طبق آن اجازه تطبیق برنامه‎ی تسریعی در تمام مکاتب موسسه کمک به معارف، از سوی وزارت تصویب گردید. با بدتر شدن وضعیت امنیتی نا گزیر گردیدیم تا برخی از مکاتب خود را در ولایت جوزجان، سمنگان و سرپل به حالت تعلیق در آورده و فعالیت های خود را در ولایت های کابل ، پروان، بلخ، بامیان، غزنی و بدخشان متمرکز سازیم.