Enter your keyword

آموزش های حرفه یی

 

بسیاری از دانش‎آموزان ما ناگزیر اند تا جهت بدست آوردن نفقه‎ی خانواده های خود، در پهلوی درس خواندن، کار نمایند. ما برای آنها برنامه های آموزشی حرفه‎یی را در بخش های مدیریت، محاسبه، زبان انگلیسی، مدیریت و رهبری، و مهارت های کمپیوتر تدویر می نماییم. در نخستین دور فراغت از آموزش های حرفه‎یی، به تعداد ۱۶۹ دانش‎آموز فارغ گردیدند که در حال حاضر در نهاد های مختلف دولتی و غیر دولتی، بانک ها و تجارت های شخصی مصروف ایفای وظیفه اند. حسابدار فعلی موسسه کمک به معارف افغانستان نیز یک تن از فارغان دوره های آموزش های حرفه‎یی می‎باشد که مدت هفت سال می‎شود به عنوان کارمند با ما همکاری دارد.