Enter your keyword

آموزش های مدنی

این در ذهن، AAE آموزش مدنی برای زنان به حاشیه رانده افغانستان فراهم می کند. با وجود این واقعیت است که زنان به طور مستقیم توسط درگیری های خشونت آمیز است که مبتلا افغانستان تحت تاثیر قرار، صدای خود را به ندرت شنیده می شود. ما باور داریم که سکوت آنها، علاوه بر تبعیض تاریخی و ترس از قربانیان به خود، یک نتیجه از عدم درک در مورد حقوق خود و مهارت های لازم برای اجرای این در زندگی روزمره خود به طوری که برای تغییرات اجتماعی و سیاسی خواهند شد. زنان بیش از نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند. با این حال، تنها بخش کوچکی از آنها را به طور فعال در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شرکت می کنند. عدم گروه دانش و پشتیبانی به این وضعیت کمک قرار داده و آنها را در معرض خطر قربانیان جنگ تبدیل شده است.