Enter your keyword

تربیه معلم

 

در برنامه تربیه معلم، تمرکز ما بر این است تا یک محیط آموزشی و پرورشی دلچسب و مناسبی را بوجود آوریم که شاگردان برعلاوه کشف استعداد های خود از روند آموزشی نیز بهره و لذت ببرند. هدف از راه اندازی این برنامه ایجاد تحول در شیوه های آموزشی و تغییر دادن سیستم استاد محور به سیستم شاگرد محور می‎باشد به دلیل این‎که در سیستم استاد محور جرأت دانش‎آموزان در سهم گیری فعال در مباحث صنفی سلب می شود. برنامه تربیه معلم به گونه طراحی شده تا از طریق آن استادان بتوانند توانایی های شاگردان را بلند برده و برای آنها نظامند و منطقی فکر کردن را یاد بدهند. موسسه کمک به معارف افغانستان سالانه برنامه های تربیه معلم را برای ۳۵۰ معلم فراهم می سازد و در صدد آن است تا زمینه های آموزشی را در بیشترین ولایات افغانستان بهتر سازد. تمرکز بیشتر این موسسه روی بلند بردن مهارت های تدریسی استادان و آشنا ساختن آنها با اصول کلی آموزش و اساسات روانشناسی تربیه طفل و جوانان می باشد.

برنامه های تربیه معلم زمینه های آموختن نظریه های اساسی، استراتژی و اصول شیوه های جدید تدریس را برای معلمان فراهم می سازد. از طریق این ورکشاپ ها، شیوه های جدید تنظیم نمودن دانش‎آموزان در صنف های منظم، به وجود آوردن پلان های درسی موثر و ترتیب و انکشاف امتحان ها برای معلمان آموختانده می‌شود. همچنان استادان دانش و مهارت هایی را یاد می گیرند که از طریق آن بتوانند کارایی روش های مختلف تدریسی چون: طوفان مغزی، پارچه های تمثیلی، سیر های علمی و مطالعه‎های موردی در صنف بهتر سازند. هدف کلی این برنامه فراهم ساختن یک فضای بهتر و الهام بخش صنفی آموزشی در مکاتب بوده و بهبود ارتباطات در میان استادان، دانش آموزان، والدین و مدیران می‎باشد.