Enter your keyword

News

ما دانش آموزان افغان در مورد ماه رمضان D0A066خواسته

22 درصد از جمعیت جهان در این ماه در حال غذا خوردن و یا نوشیدن anything- حتی به طور متوسط 16 ساعت در روز، غروب تا طلوع آفتاب بست. و آن را تا به چیزی برای انجام با کمبود مواد غذایی. 1.6 میلیارد مسلمان در سراسر جهان در حال بدست گرفتن بخشی در مقدس ترین… READ MORE